مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MS

Mass Spectroscopy

طیف‌سنجی جرمی (MS) یکی از روش‌های طیف‌سنجی است که شامل جداسازی یون‌های یک یا چند اتمی بر پایهٔ نسبت جرم به بار (m/z) و اندازه‌گیری m/z و فراوانی یون‌ها در فاز گازی است. به عبارت دقیقتر طیف‌سنجی جرمی به بررسی نسبت جرم به بار مولکولها با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی می‏‌پردازد.
MS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود