مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VOC

Volatile Organic Compound

ترکیبات آلی فرار
VOC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود