مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LPG

Liquified Petroleum Gas

سوخت گاز كه تحت فشار يا دماي پايين تبديل به مايع شده و در مخزن نگه داري ميشود.قيمت آن نسبت به بنزين ارزان بوده و آلودگي بسيار كمتري ايجاد ميكند و اكتان بالايي دارد.
LPG
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود