مخفف کلمه RFP


( Reversed Field Pinch ) تنگیدگی میدان معکوس معروف به RFP، نوعی روش محصورسازی است که از پلاسمای متلاطمی جهت رسیدن به همجوشی هسته‌ای استفاده می‌شود.
از مزایای این نوع سیستمها در قیاس با دیگر اقسام راکتورهای همجوشی مغناطیسی، میتوان چگالی قدرت بالا، عدم لزوم فناوری بالای مغناطیسی، و پلاسمای استوارتر را نام برد.
RFP

بازگشت به صفحه قبل