مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AC

Alternating Current

جریان متناوب نوعی از جریان است که در آن دائماً مقدار و جهت آن نسبت به زمان در حال تغییر است. در بیانی دیگر، مقدار جریان دائماً کم و زیاد می‌شود و جهت حرکت الکترون‌ها هم عوض می‌گردد. از مقدار بیشینه به صفر و سپس از صفر به کمینه می‌رسد و دوباره به صفر و بعد از آن به حالت اول بر می‌گردد و این چرخه تا قطع جریان ادامه دارد.
AC
ارسال نظر

ارسال نظر