مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف EPR

Electron Paramagnetic Resonance

تشدید پارامغناطیس الکترون (EPR) یک تکنیک اسپکتروسکپی آشکار کنندة مواد دارای الکترون جفت‌نشده است. لذا غالبا ESR (تشدید اسپین الکترون ) نیز نامیده می شود. آزمایش تشدید پارا مغناطیس الکترون EPR، را می توان به صورت جذب تشدیدی انرژی ماکروویو در گونه‌های پارا مغناطیس بوسیلة گذار اسپین یک الکترون جفت‌نشده از یک تراز انرژی به تراز انرژی بعدی در حضور یک میدان مغناطیسی قوی تعریف کرد . اولین تجربة EPR بوسیلة زاویسکی در سال ۱۹۴۵ انجام شد. EPR اسپکتروسکپی به دو روش پالسی و پیوسته انجام می‌شود که در اینجا روش پیوسته مورد توجه است.
EPR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود