مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SOP

Standard Operating Procedure

رویه عملیاتی استاندارد. (وضعیت موجود)
SOP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود