مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ESQ

Esquire

عنوان حسن نیت پس از نام خانوادگی وکیل قرار می گیرد.
ESQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود