مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف گه

گاه

گه یا گاه علامت اسم زمان که در آخر کلمه درمی آید مانند شامگاه صبح گاه، و علامت اسم مکان نیز می‌باشد مانند دانشگاه، آرامگاه.
گه
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود