مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEWS

North, East, West, South

یعنی اخبار از شمال، جنوب، شرق و غرب می‌آید (نقاط قطب نما)
NEWS
ارسال نظر

ارسال نظر