مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف غ.ق.ق

غیرقابل قبول

غیرقابل قبول ( معمولا در ریاضی بیشتر به صورت مخفف استفاده می‌شود )
غ.ق.ق
ارسال نظر

ارسال نظر