مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ق.ق

قابل قبول

قابل قبول ( معمولا در ریاضی بیشتر به صورت مخفف استفاده می‌شود )
ق.ق
ارسال نظر

ارسال نظر