مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف فردین

فروردین

یگانه، شکوه دین، مخفف فروردین ماه اول بهار
فردین
ارسال نظر

ارسال نظر