مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TEL

Telephone

شماره تلفن
TEL
ارسال نظر

ارسال نظر