مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICYMI

In Case You Missed IT

در صورتی که آن را از دست دادید.
ICYMI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود