مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JV

Joint Venture

سرمایه‌گذاری مشترکت
JV
ارسال نظر

ارسال نظر