مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف R.I.P

Rest In Peace

خدا رحمتش کند / قرین رحمت خدا باشد
R.I.P
ارسال نظر

ارسال نظر