مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BOE

Barrel of Oil Equivalent

بشکه معادل نفت
BOE
ارسال نظر

ارسال نظر