مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FER

Final Evaluation Report

گزارش ارزیابی نهایی
FER
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود