مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ساهف

سازمان هوافضا

سازمان هوا فضا، از زیر مجموعه های صنایع دفاع میباشد.
ساهف
ارسال نظر

ارسال نظر