مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف COSO

Committee Of Sponsoring Organizations

کارگروه سازمان‌های پشتیبان مالی کمیسیون تردوی
COSO
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود