مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRIP

Iranian Institute of Philosophy

مؤسسۀ پژوهشي حكمت و فلسفۀ ايران
IRIP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود