مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CISA

The official site of Council of Iranian Scientific Associations

شوراي انجمن هاي علمي ايران مؤسسه‌اي‌ غير انتفاعي‌، غير تجاري‌ و غيرسياسي‌ است‌ که به منظور تحقق اهداف ذيل تاسيس گرديده است:
ايجاد هماهنگي‌ و وحدت‌ رويه‌ ميان‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران‌
كمك‌ به‌ ارتباط‌ اين‌ انجمن‌ها با دانشگاه‌ها، مؤسسات‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌، بخشهاي‌ صنعتي‌، كشاورزي‌ و خدماتي‌ كشور، و مجامع‌ بين‌المللي‌
شناساندن‌ جايگاه‌ واقعي‌ و تقويت‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌
ايجاد زمينه‌هاي‌ لازم‌ به‌ منظور حضور فعال‌ در مجامع‌ تخصصي‌ براي‌ تأثير گذاري‌ بر روند قانون‌ گذاري‌ و اجرايي‌ كشور
حمايت‌ از انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران
كمك‌ به‌ پيشبرد اهداف‌ كميسيون‌ انجمن‌هاي‌ علمي‌ ايران‌ .
CISA
ارسال نظر

ارسال نظر