مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRAEE

Iran Association of Energy Economics

انجمن اقتصاد انرژی ایران در سال ١٣٧٣ بوسیله ١٥ نفر از کارشناسان انرژی و اقتصاد انرژی ایران پایه‌گذاری شد و پس از کسب موافقت از وزارت علوم- پژوهش و فناوری در اسفند سال ١٣٧٣ تحت شماره ٨٣٨٦ به عنوان انجمن عملی به ثبت رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود و هم‌اکنون از سوی این وزارتخانه به عنوان یکی از فعال‌ترین و برجسته‌ترین انجمن‌های علمی ایران شناخته شده ‌است.
IRAEE
ارسال نظر

ارسال نظر