مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PH

measure of the acidity

pH یک کمیت لگاریتمی که میزان اسیدی یا بازی بودن مواد را مشخص می‌کند. بیشتر آبزیان فقط در پی‌اچ بین ۵ تا ۹ زنده می مانند
PH
ارسال نظر

ارسال نظر