مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MSC

Marine Stewardship Council

شورای نظارت دریایی
MSC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود