مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TORCH

Toxo plasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus type II

عفونتهای داخل رحمی (TORCH) به خصوص سرخچه و سایتومگالوویروس عامل ۲
TORCH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود