مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SICU

Surgical Intensive Care Unit

مراقبت‌های ویژه جراحی SICU
SICU
ارسال نظر

ارسال نظر