مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MICU

Mobile Intensive Care Unit

مراقبت‌های ویژه سیار MICU
MICU
ارسال نظر

ارسال نظر