مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SPO2

Saturation of Peripheral Oxygen

درصد اشباع اکسیژن در خون
SPO2
ارسال نظر

ارسال نظر