مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NET/EN

Norethindrone Enathate

مشتق شده از نوراتیندرون پروژستوژن مصنوعی است
NET/EN
ارسال نظر

ارسال نظر