مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AMP

Adenosine Mono Phosphate

در واقع به عنوان 5'-adenylic اسید شناخته می شود، یک نوکلئوتید است که به عنوان منومر در RNA استفاده می شود
AMP
ارسال نظر

ارسال نظر