مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MEQ

Milliequlvalent

میلی اکی والان
MEQ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود