مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MAO

Move as One

Main Astronomical Observatory (Ukraine)

Med Andra Ord

Miss America Organization

Medicare Advantage Organization (insurance)

Mid-Atlantic Ocean

Mono Amine Oxidase

Medical Administrative Officer

Maximum Allowable Offer (real estate)

Methyl Aluminoxane

Manaus, Amazonas, Brazil - Eduardo Gomes (Airport Code)

My Arrogant Opinion

Maximum Allowable Outage

Middelbaar Agrarisch Onderwijs

Major Attack Option

Mailing Address Only

Modified Audit Opinion

Maneuver Affairs Officer

Motivation Ability Opportunity (consumer behavior)

Managerial Accounting Office

Multiple Acronym Overload