مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AS

left ear

گوش چپ
AS
ارسال نظر

ارسال نظر