مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RR

Relative Risk

خطر نسبی در انجام آزمایشات پزشکی
RR
ارسال نظر

ارسال نظر