مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف SYZ

Shiraz

در اصطلاحات هواشناسی، نام شهر شیراز است.
SYZ
ارسال نظر

ارسال نظر