مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OOS

Out of Sight

OSS به معنی خارج از دید
OOS
ارسال نظر

ارسال نظر