مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVSEQ

Audio-Visual Sequencer

AVSEQ یک بازی پازل ترتیب سنج صوتی و تصویری است.
AVSEQ
ارسال نظر

ارسال نظر