مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف رشتو

رشته توییت

این عبارت در توییتر مورد استفاده قرار می‌گیرید و به معنای رشته توییت می‌باشد. ( یعنی چندین توییت که بهم مرتبط باشند )
رشتو
ارسال نظر

ارسال نظر