مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TAX

Tree Algebra for XML

درخت جبری XML
TAX
ارسال نظر

ارسال نظر