مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف REEF

Retainable Evaluator Execution Framework

نگهدارنده چارچوب اجرای ارزیابی
REEF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود