مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPV6

Internet protocol version 6

آی پی ورژن 6 که هم هم اینک که در سال 2012 هستیم تنها 10 درصد از شبکه ها با آن کار میکنند اما با به اتمام رسیدن ورژن 4 این ورژن جهانی میشود .
IPV6
ارسال نظر

ارسال نظر