مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AI

Artificial Intelligence

هوش مصنوعی
AI
ارسال نظر

ارسال نظر