لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 20:34
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MOM

Minutes of Meeting

خلاصه مذاکرات در جلسات و تصميمات اتخاذ شده در صورتجلسه ذکر می گردد که به عنوان MOMاز آن ياد می شود.
MOM