لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 00:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TW

Tera Watt

ترا وات، که با TW نشان داده می‌شود، برابر با یک تریلیون وات (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) است.
TW