لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف A

Ampere

آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه SI است که به افتخار فیزیکدان فرانسوی، آندره-ماری آمپر نامگذاری شده‌است.

عده آمپرها را معمولاً آمپراژ می‌گویند. برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی از دستگاهی که آن را آمپرسنج می نامند استفاده می‌شود.
A