لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 22 آذر 1397 - 01:42
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TLC

Total Lung Capacity

ظرفیت کل ریوی یا TLC: عبارت است از حداکثر مقدار هوایی که ریه‌ها می‌توانند در خود جا دهد که مجموع RV و VC می‌باشد.
TLC