لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 7 فروردین 1398 - 05:50
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BMDW
مخفف عبارت BMDW
Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سر...
GDPR
مخفف عبارت GDPR
General Data Protection Regulation
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چ...
BFHI
مخفف عبارت BFHI
Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اخ...
SRTM
مخفف عبارت SRTM
Shuttle Radar Topography Mission
مأموریت مکان‌نگاری شاتل رادار که ب...
LIMS
مخفف عبارت LIMS
Laboratory Information Management System
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (L...