لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:21
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IRIPLA
مخفف عبارت IRIPLA
Iranian Association of the Intellectual Property Law
جمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پي...
ACP
مخفف عبارت ACP
Associate Computer Professional
ACP به‌ معنای انجمن کامپیوتر کاران...